Škola dětem - vracíme se domů, vracíme se ke kořenům  -  přeskočit na navigaci

Škola dětem

Cílem projektu je vytvořit pro žáky z malých  škol  podmínky rovnocenné s možnostmi dětí z větších  obcí a měst.Chceme žáky naučit dobře se orientovat v současných možnostech studia,alei dalšího uplatnění na trhu práce.
Správný výběrdalšíhopovolání podporujestudijní motivaci,ušetří finančníprostředky na změnu pracovníprofese,zvýší konkurenceschopnost pracovníka.
Projekt by měl napomáhat k výběru profese, kterou je možné provozovat v místě školy a v okolí.Dět si mají uvědomit,že je možné i tady dosáhnout úspěchu,rozvojea ekonomického růstu. Jako dospělí vzdělaní lidé se pak vrací do míst, která  od dětství znají.Mají k nim naprosto jiný vztah,a proto je rozvíjejí v souladu s vědomím historických souvislostí, ale hlavně ekologicky šetrně. Cílem je zkvalitnění vzdělávánína základních školách zapojených do projektu formou začlenění regionálních informací do vzdělávacích oblastí tvorby a nastavení správné vzdělávací cesty,ale i v oblastech, kterévzniknou jako nedílná součást projektu:
 -jazyk a jazyková komunikace
 -člověk a příroda
 -člověk a společnost
 -enviromentální výchova propojená do celého ŠVP

Výstupy projektu budou využitelné i pro rozvoj mikroregionu. K tvorbě projektu jsme přistoupili na základě zkušeností z minulých let,kdy bylo velice čitelné ,že absolventi  některých škol nemají v regionu uplatnění,ale přesto mnoho žáků tytoobory volí.Protojsmedotazníkem prověřovali skutečnos a zjistili jsme, že více jak polovina absolventů z let  2001-2004 změnila zvolený obor pro další studium , nebo v něm nepracuje.Více jak 60% absolventů školy odešlo za prací mimo obec a více jak40% i mimo region.Přitom odchází především lidé se středním nebo vysokoškolským vzděláním.Přitom  v následné anketě uvedlo 80% dotázaných , že rozvoji obce nejvíce pomůže příliv mladých lidí.

 

Výstupy

První fází projektu je nutné  připravit proškolený lektorský sbor. Výstupem bude 12 lektorů ze všech zúčastněných škol.V této fázi bude také pořízena většina z techniky tak, jak bude potřeba. Tedy notebooky,kopírka ,tiskárny i dataprojektory. V druhé fázi  proběhne výchovně vzdělávací fáze projektu.Výstupem budou připraveni žáci, kteří si zvolí svoji další vzdělávací cestu s vědomím dopadu na trvale udržitelný rozvoj jejich rodné krajiny. Třetí fází bude vyhodnocování připravenosti lektorského sboru a úrovně dopadu na cílovou skupinu. Výstupem budou  zpětnovazebné procesy a zpracované materiály pro práci s cílovou skupinou . Z celého projektu bude výstupem závěrečná zpráva a závěrečné vyhodnocení projektu.Nedílnou součástí budeiplán udržitelnosti projektu pro dalkší období.

 

Cíle projektu

Je určen žákům malých vesnických škol, které často nemají dostatečně vytvořené zázemí pro rozvíjení technických zájmů pro své žáky a nemají ani metodické znalosti.

Po absolvování tohoto projektu by žáci měli mít větší informace a manuální dovednosti pro volbu své další vzdělávací cesty směrem k technickým oborům.


"Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům" 

Navigace 

"Spolu jsme začali, spolu pokračujeme"

Škola Oldříš

Škola Oldříš

Škola jako celek i aktivity jednotlivých tříd se ve své práci zaměřují na výchovu k ochraně životního prostředí, na poznávání vzájemných...

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky...

Škola Teleci

Škola Telecí

Využíváme zajímavých metod práce – projekty, individuální přístup. Klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení...

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyrobeno v Soft Evolution s.r.o.